• Polski
  • English

Oferta / Usługi

PRAWO CYWILNE

• umowy,
• sprawy o zapłatę,
• przewóz towarów,
• zadośćuczynienia i odszkodowania z OC,AC,NNW,
• odszkodowania za słupy i sieci energetyczne na działkach,
• sprawy sąsiedzkie,
• sporządzanie i analiza umów sprzedaży nieruchomości,
• zasiedzenie nieruchomości,
• sprawy lokalowe, w tym w zakresie ochrony praw lokatorów,
• zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
• odzyskiwanie nieruchomości (Dekret Bieruta) i uzyskiwania odszkodowań za wywłaszczoną nieruchomość

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

• rozwód,
• podział majątku,
• alimenty,
• ustanowienie opieki nad dzieckiem,
• wykonywanie władzy rodzicielskiej,
• ustalenie kontaktów,
• stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
• testamenty i zachowek,
• uznanie spadkobiercy za niegodnego

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

• zakładanie i likwidacja spółek,
• dokonywanie rejestracji i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w urzędach,
• sporządzanie protokołów, uchwał (np. zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu)

PRAWO PRACY

• przygotowywanie lub opiniowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy, a także regulaminów pracy, wynagradzania, itp.
• ustalenie istnienia stosunku pracy,
• wypowiedzenie/rozwiązania umowy o pracę,
• mobbing,
• dyskryminacja,
• sprostowanie świadectwa pracy,
• odszkodowanie za wypadek przy pracy, itd.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

• przygotowanie pism procesowych, w tym skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
• przygotowanie odwołań, wniosków o uchylenie i zmianę decyzji administracyjnych,
• obsługa prawna spraw prowadzonych zarówno przed organami administracji państwowej, samorządowej jak i przed sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym